• Eesti
 • Suomi
 • Lokuta
  Lokuta puhkekeskus Raplamaal

  Hinnakiri


  Puhkepäevad ja puhkepäeva eelsed päevad

  • Kogu maja 600 EUR (30 majutuskohta) (detsembris 840 EUR)
  • Kasutamise aeg 16:00 – 12:00

  Juuni, juuli, august rendime nädalavahetustel välja vaid kogu puhkekeskuse koos grillmaja ja õuealaga hinnaga 700 EUR (hind kehtib kuni 50 inimesele)

  Tööpäevadel

  • Kogu maja 500 EUR
  • Kasutamise aeg 16:00 – 12:00

  Hinnad kuni 30 inimese majutuse korral ja kuni 50’le inimesele saali kasutuse korral.
  Eraldi ainult majutust saame pakkuda kokkuleppel esmaspäevast reedeni!

  Ürituse korraldamisel puitpõrandaga peotelgis (mahutab 120 inimest) hind kokkuleppel.

  Tünnisaun 70€/kütmine.

  Hinnad ei sisalda käibemaksu.

  Pakume ka toitlustust(menüü), küsi pakkumist!


  Lokuta puhkekeskuse broneerimistingimused

  • Puhkekeskuse broneerimine toimub OÜ Maarohi poolt väljastatud ettemaksuarve tasumisega (50% maja kasutuse hinnast). Ettemaksuarve tasumisega loetakse kliendi ja puhkekeskuse vahel sõlmituks leping, mille oluliseks osaks on lisaks eraldi kokkulepitud tingimustele ka käesolevad broneerimistingimused ja Lokuta puhkekeskuse kodukord. Kui klient ei tasu ettemaksuarvet sellel näidatud tähtajaks, siis broneering ei kehti.
  • Kliendi poolt tehtud ettemaks ei kuulu broneeringust loobumisel tagastamisele. Kliendil ei ole broneeringu tühistamisel 10 päeva enne ürituse algust kohustust maksta Lokuta puhkekeskusele ettemaksule lisanduvaid hüvitisi ega muid makseid.
  • 10 päeva enne ürituse toimumist esitab OÜ Maarohi arve kõikide tarbitavate teenuste eest, mis peab olema tasutud 5 päeva enne ürituse toimumist.
  • Lokuta Puhkekeskusel on õigus küsida lisaks käsiraha 200 EUR, mis tagastatakse maja üleandmisel, kui ei tuvastata kõrvalekaldeid vara heaperemehelikust kasutusest.
  • Klient määrab ürituse toimumise eest vastutava isiku (kliendi esindaja).
  • Kliendi esindaja kohustub tutvustama kõigile üritusel osalejatele Lokuta puhkekeskuse kodukorda.
  • Kui puhkekeskus lõpetab ürituse ennetähtaegselt Lokuta puhkekeskuse kodukorra rikkumise tõttu, siis ei kuulu kliendi poolt tasutud ettemaks tagastamisele ning puhkekeskusel on õigus esitada kliendile arve kõigi kokkulepitud teenuste eest sõltumata sellest, kas klient on teenuseid kokkulepitud ulatuses kasutanud või mitte.
  • Kliendi ja/või selliste isikute, kelle eest klient vastutab, poolt tekitatud kahjude hüvitamine toimub kas sularahas kohapeal või Lokuta puhkekeskuse poolt kliendile esitatud arve alusel. Käsiraha tasumisel arvestatakse kulud sellest summast. Kulud, mida käsiraha ei kata, tuleb eraldi tasuda.
  • Klient kohustub kõik pretensioonid puhkekeskuse esitatud arvete kohta esitama kirjalikult 3 (kolme) päeva jooksul arve saamisest. Pretensioon peab sisaldama põhjendust, millises ulatuses ja millisel alusel peab klient esitatud arvet maksmisele mittekuuluvaks. Kui klient ei esita pretensiooni õigeaegselt või ei põhjenda seda nõuetekohaselt, ei ole kliendil õigust arve maksmisele hiljem vastuväiteid esitada.

  Lokuta puhkekeskuse kodukord

  • Puhkekeskuses viibivad kliendid on kohustatud täitma puhkekeskuse kodukorda
  • Klient peab hoolitsema selle eest, et kõik tema poolt üritusele kutsutud või üritusele lubatud isikud täidavad kodukorra nõudeid. Puhkekeskuse ees vastutab kõigi selliste isikute käitumise ja selle tagajärgede eest klient.
  • Külalisi võetakse vastu kokkulepitud saabumise päeval alates kella 16.00-st(kui ei ole kokku lepitud teisiti). Toad peavad olema vabastatud kokkulepitud lahkumise päeval ning vastutava isiku poolt kontrollitud ja üle antud puhkekeskuse perenaisele koos võtmetega hiljemalt kella 12.00-ks.
  • Puhkekeskuses tuleb käituda tavapäraste viisakusnõuete ja heade kommete kohaselt. Puhkekeskuse varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult. Igasugune tegevus puhkekeskuses peab olema ohutu selles osalevate ja teiste isikute tervisele, keskuse ja seal viibivate isikute varale ja keskkonnale.
  • Prahi mahaviskamine puhkekeskuse territooriumil on keelatud. Klient koristab enda järelt tekitatud prügi. Enda poolt kaasa toodud pakendid ja abivahendid ürituse läbiviimiseks, kohustub klient keskusest lahkudes kaasa võtma.
  • Klient peab arvestama, et puhkekeskus asub looduslikus kohas ning sellest tulenevalt võivad keskuses viibijaid häirida looduses vabalt liikuvad putukad, linnud ja loomad. Puhkekeskus ei vastuta looduslikest tingimustest tulenevate võimalike ebameeldivuste eest.
  • Mootorsõidukitega on keskuse territooriumil lubatud sõita ning neid parkida üksnes selleks ettenähtud kohtades.
  • Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud ja vastavalt tähistatud kohtades. Siseruumides suitsetamine rangelt keelatud.
  • Ilutulestiku ja muu pürotehnika kasutamine keskuse territooriumil on lubatud eelneval kokkuleppel. Relvade toimetamine puhkekeskuse territooriumile ning nende kasutamine keskuses on keelatud.
  • Klient vastutab tuleohutuse nõuete järgimise eest. Lõkete tegemine ning grilli ja küünalde kasutamine on lubatud vaid selleks ettenähtud kohtades ja tingimusel.
  • Lemmikloomade toimetamine puhkekeskuse territooriumile on lubatud üksnes keskuse personali eelneva kooskõlastuse olemasolul. Loomaomanik või -saatja kohustub hoolitsema selle eest, et loom ei ohustaks ega häiriks keskuses ega ümbruskonnas viibivaid inimesi ja loomi ning ei kahjustaks keskuses asuvat vara, samuti koristama looma poolt tekitatud mustuse.
  • Alates 01.00-st kuni 07.00-ni on keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teisi isikuid oluliselt häirivat müra või valgusefekte õuealal.
  • Puhkekeskusele kahju tekkimisel peab klient hüvitama kahju vastavalt Lokuta puhkekeskuse poolt esitatud arvele.
  • Kodukorra rikkumise korral on puhkekeskusel õigus nõuda kliendilt trahvi summas 100 (ükssada) eurot iga rikkumise eest.
  • Kodukorra nõuete rikkumisel on puhkekeskuse personalil õigus kodukorda rikkunud isikud puhkekeskusest eemaldada ja takistada nende naasmist. Samuti on puhkekeskuse personalil õigus nõuda kliendilt, et klient aitaks kaasa kodukorda rikkunud isikute tuvastamisele ja rikkumise lõpetamisele. Kui klient ei rakenda meetmeid rikkumiste lõpetamiseks, on puhkekeskusel õigus üritus lõpetada ning nõuda kliendi ja kõigi temaga seotud isikute kohest lahkumist puhkekeskuse territooriumilt.

  Me kasutame oma lehel küpsiseid

  Palun nõustuge küpsiste kasutusega. Te võite ka keelduda ja kasutada ikkagi lehte.